inicio - uso da sala de Plenos do CES Galicia

uso da sala de Plenos do CES Galicia

USO DA SALA DE PLENOS DO CES GALICIA
Solicitude de uso da Sala de Plenos
CES Galicia - Sala de Plenos
aviso
A autorización para o uso da Sala non implicará ningún cargo para o solicitante. Non obstante, correrán por conta deste todos os gastos que leve aparellada a utlización da Sala, debéndose facer así mesmo cargo dos posibles desperfectos
entidade solicitante
nome da institución ou entidade solicitante
enderezo da entidade solicitante
e-mail do responsable da petición de uso da Sala
persoa responsable
datos da persoa que solicita o uso da Sala de Plenos
nome e apelido/s da persoa responsable
cargo da persoa responsable
deixe o seu e-mail, necesitámolo para respostarlle
teléfono de contacto do responsable
datos sobre a reunión
data para a que solicita o uso da Sala de Plenos
:
hora/s da reunión
motivo da solicitude de uso da Sala de Plenos
indique aquí,na medida das súas posibilidades, qué personalidades poden asistir ó acto