inicio - Galicia en datos

Galicia en datos

CES Galicia - Galicia en datos

Indicadores de conxuntura da economía galega

Variación interanual

última actualización: 31-01-2018

PIB e compoñentes da demanda (Índices de volume encadeados, 2010=100. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario)

1 - Produto interior bruto p.m.


3T-17  |   2T-17  |   1T-17  |   4T-16
3.1     3.2     3.0     3.2

IGE, Contas económicas trimestrais

2 - Demanda interna (en termos nacionais)


3T-17  |   2T-17  |   1T-17  |   4T-16
1.9     1.1     1.7     1.2

IGE, Contas económicas trimestrais

3 - Gasto dos fogares e ISFLSF


3T-17  |   1T-17  |   2T-17  |   4-T16
1.2     1.1     0.7     1.9

IGE, Contas económicas trimestrais

4 - Formación bruta de capital fixo


3T-17  |   2T-17  |   1T-17  |   4T-16
4.9     2.8     2.3     1.5

IGE, Contas económicas trimestrais

5 - Exportacións de bens e servizos


3T-17  |   2T-17  |   1T-17  |   4T-16
0.7     6.1     5.2     7.6

IGE, Contas económicas trimestrais

6 - Importacións de bens e servizos


3T-17  |   2T-17  |   1T-17  |   4T-16
-1.7     2.1     2.9     4.0

IGE, Contas económicas trimestrais

Outros indicadores de actividade e demanda (Variación interanual)

7 - Cifra de negocios empresariais - Galicia


11-17  |   10-17  |   09-17  |   08-17
13.5     17.2     6.3     6.3

INE, Índice de cifra de negocios

8 - Cifra de negocios empresariais - España


11-17  |   10-17  |   09-17  |   08-17
7.5     11.0     6.9     7.8

INE. Índice de cifra de negocios

9 - Índice de produción industrial - Galicia


11-17  |   10-17  |   09-17  |   08-17
6.4     5.8     0.3     1.1

INE, Índice de producción industrial

10 - Índice de produción industrial - España


11-17  |   10-17  |   09-17  |   08-17
4.7     7.0     0.3     2.3

INE, Índice de producción industrial

11 - Visados de obra - superficie a construir


10-17  |   09-17  |   08-17  |   07-17
-16.1     43.2     30.7     62.3

Ministerio de Fomento

12 - Pernoctacións en hoteis


12-17  |   11-17  |   10-17  |   09-17
7.0     12.0     6.0     5.1

INE, Encuesta de ocupación hotelera

13 - Transporte aéreo de pasaxeiros - A Coruña


12-17  |   11-17  |   10-17  |   09-17
1.4     11.3     2.4     7.6

AENA

14 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Santiago


12-17  |   11-17  |   10-17  |   09-17
15.2     8.0     3.3     1.2

AENA

15 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Vigo


12-17  |   11-17  |   10-17  |   09-17
13.3     15.9     19.0     11.9

AENA

16 - Índice de comercio polo miúdo


12-17  |   11-17  |   10-17  |   09-17
2.0     3.1     -1.1     3.0

IGE. Indice da cifra de negocio do comercio polo miudo

17 - Matriculación de turismos


11-17  |   10-17  |   09-17  |   08-17
13.6     13.0     3.5     18.4

DGT, Matriculaciones de vehículos

18 - Importacións de bens de capital


11-17  |   10-17  |   09-17  |   08-17
2.5     7.9     2.3     -38.8

IGE, Comercio exterior e intracomunitario

Emprego e paro (Variación interanual)

19 - Ocupados equivalentes a tempo completo


3T-17  |   2T-17  |   1T-16  |   4T-16
2.0     2.1     2.2     2.4

IGE, Contas económicas trimestrais

20 - Ocupados


4T-17  |   3T-17  |   2T-17  |   1T-17
0.6     1.4     1.4     1.2

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

21 - Poboación activa


4T-17  |   3T-17  |   2T-17  |   1T-17
-1.3     -0.8     -0.5     0.1

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

22 - Poboación parada


4T-17  |   3T-17  |   2T-17  |   1T-17
-10.8     -12.1     -9.6     -4.7

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

23 - Afiliados á Seguridade Social (Último día de mes)


12-17  |   11-17  |   10-17  |   09-17
2.2     2.1     2.1     2.6

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

24 - Paro rexistrado


11-17  |   10-17  |   09-17  |   08-17
-8.0     -6.6     -5.3     -6.2

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

25 - Beneficiarios prestacións por desemprego


11-17  |   10-17  |   09-17  |   08-17
-6.6     -6.7     -7.5     -7.4

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Prezos e salarios

26 - IPC


12-17  |   11-17  |   10-17  |   09-17
1.2     1.8     1.5     1.8

INE, Índice de precios de consumo

27 - IPC subxacente


12-17  |   11-17  |   10-17  |   09-17
0.8     0.9     0.9     1.2

INE, Índice de precios de consumo

28 - Custo laboral segundo traballador


3T-17  |   2T-17  |   1T-17  |   4T-16
2.0     1.2     0.3     -1.1

INE, Encuesta trimestral de coste laboral

gráficos e mapas

gráficos

1 - Poboación ocupada en Galicia e España 2008-16

INE, EPA

2 - Afiliados en alta á Seguridade Social en Galicia e España 2009-16 (interanual)

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

mapas

1 - Poboación menor de 16 anos 2014

IGE

2 - Proxeccións de poboación a curto prazo

IGE