inicio - Galicia en datos

Galicia en datos

CES Galicia - Galicia en datos

Indicadores de conxuntura da economía galega

Variación interanual

última actualización: 12/01/2021

PIB e compoñentes da demanda (Índices de volume encadeados, 2010=100. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario)

1 - Produto interior bruto p.m.


3T-20  |   2T-20  |   1T-20  |   4T-19
-6.2     -17.9     -3.8     1.3

IGE, Contas económicas trimestrais

2 - Demanda interna (en termos nacionais)


3T-20  |   2T-20  |   1T-20  |   4T-19
-5.4     -18.6     -5.0     1.5

IGE, Contas económicas trimestrais

3 - Gasto dos fogares e ISFLSF


3T-20  |   2T-20  |   1T-20  |   4T-19
-6.9     -23.8     -7.0     2.0

IGE, Contas económicas trimestrais

4 - Formación bruta de capital fixo


3T-20  |   2T-20  |   1T-20  |   4T-19
-9.2     -24.0     -8.7     -1.0

IGE, Contas económicas trimestrais

5 - Exportacións de bens e servizos


3T-20  |   2T-20  |   1T-20  |   4T-19
0.9     -23.3     -0.1     2.1

IGE, Contas económicas trimestrais

6 - Importacións de bens e servizos


3T-20  |   2T-20  |   1T-20  |   4T-19
2.4     -24.7     -2.4     2.4

IGE, Contas económicas trimestrais

Outros indicadores de actividade e demanda (Variación interanual)

7 - Cifra de negocios empresariais- Galicia


INE, Índice de cifra de negocios

8 - Cifra de negocios empresariais - España


10-20  |   09-20  |   08-20  |   07-20
-12.1     -9.5     -13.8     -12.8

INE. Índice de cifra de negocios

9 - Índice de produción industrial - Galicia


11-20  |   10-20  |   09-20  |   08-20
-4.9     -2.9     8.9     -3.8

INE, Índice de producción industrial

10 - Índice de produción industrial - España


11-20  |   10-20  |   09-20  |   08-20
-2.0     -6.2     -0.6     -5.9

INE, Índice de producción industrial

11 - Visados de obra - superficie a construir


10-20  |   09-20  |   08-20  |   07-20
-36.1     52.3     -16.0     -13.6

Ministerio de Fomento

12 - Pernoctacións en hoteis


11-20  |   10-20  |   09-20  |   08-20
-73.5     -64.9     -60.0     -40.8

INE, Encuesta de ocupación hotelera

13 - Transporte aéreo de pasaxeiros - A Coruña


11-20  |   10-20  |   09-20  |   08-20
-81.1     -75.7     -71.7     -67.2

AENA

14 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Santiago


11-20  |   10-20  |   09-20  |   08-20
-82.7     -72.2     -66.3     -50.1

AENA

15 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Vigo


11-20  |   10-20  |   09-20  |   08-20
-78.8     -73.9     -71.8     -63.5

AENA

16 - Índice de comercio polo miúdo


11-20  |   10-20  |   09-20  |   08-20
-2.9     -0.1     2.7     -1.7

IGE. Indice da cifra de negocio do comercio polo miudo

17 - Matriculación de turismos


11-20  |   10-20  |   09-20  |   08-20
-9.2     -13.2     -10.6     -6.3

DGT, Matriculaciones de vehículos

18 - Importacións de bens de capital


10-20  |   09-20  |   08-20  |   07-20
26.7     13.1     -24.4     -27.1

IGE, Comercio exterior e intracomunitario

Emprego e paro (Variación interanual)

19 - Ocupados equivalentes a tempo completo


3T/20  |   2T/20  |   1T/20  |   4T/19
-4.0     -22.2     -2.0     0.8

IGE, Contas económicas trimestrais

20 - Ocupados


3T-20  |   2T-20  |   1T-20  |   4T-19
-2.1     -4.4     0.3     0.7

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

21 - Poboación activa


3T-20  |   2T-20  |   1T-20  |   4T-19
-1.7     -3.7     0.5     0.4

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

22 - Poboación parada


3T-20  |   3T-20  |   1T-20  |   4T-19
0.9     1.5     1.9     -2.1

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

23 - Afiliados á Seguridade Social (Último día de mes)


11-20  |   10-20  |   09-20  |   08-20
-2.1     -0.4     -1.6     -2.8

IGE

24 - Paro rexistrado


12-20  |   11-20  |   10-20  |   09-20
14.7     13.2     10.3     12.5

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

25 - Beneficiarios prestacións por desemprego


11-20  |   10-20  |   09-20  |   08-20
29.8     29.9     38.5     50.4

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Prezos e salarios

26 - IPC


11-20  |   10-20  |   09-20  |   08-20
-0.7     -0.7     -0.3     -0.4

INE, Índice de precios de consumo

27 - IPC subxacente


11-20  |   10-20  |   09-20  |   08-20
0.5     0.5     0.7     0.7

INE, Índice de precios de consumo

28 - Custo laboral segundo traballador


3T-20  |   2T-20  |   1T-20  |   4T-19
-1.8     -5.6     0.3     4.8

INE, Encuesta trimestral de coste laboral