inicio - Galicia en datos

Galicia en datos

CES Galicia - Galicia en datos

Indicadores de conxuntura da economía galega

Variación interanual

última actualización: 18-09-2017

PIB e compoñentes da demanda (Índices de volume encadeados, 2010=100. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario)

1 - Produto interior bruto p.m.


2T-17  |   1T-17  |   4T-16  |   3T-16
3.2     3.1     3.2     3.3

IGE, Contas económicas trimestrais

2 - Demanda interna (en termos nacionais)


2T-17  |   1T-17  |   4T-16  |   3T-16
0.8     1.8     1.2     2.8

IGE, Contas económicas trimestrais

3 - Gasto dos fogares e ISFLSF


2T-17  |   1T-17  |   4-T16  |   3T-16
0.9     0.8     1.9     2.4

IGE, Contas económicas trimestrais

4 - Formación bruta de capital fixo


2T-17  |   1T-17  |   4T-16  |   3T-16
2.8     2.8     1.5     2.0

IGE, Contas económicas trimestrais

5 - Exportacións de bens e servizos


2T-17  |   1T-17  |   4T-16  |   3T-16
5.5     4.9     7.6     4.8

IGE, Contas económicas trimestrais

6 - Importacións de bens e servizos


2T-17  |   1T-17  |   4T-16  |   3T-16
1.1     2.6     4.0     4.0

IGE, Contas económicas trimestrais

Outros indicadores de actividade e demanda (Variación interanual)

7 - Cifra de negocios empresariais - Galicia


06-17  |   05-17  |   04-17  |   03-17
11.4     10.7     -3.1     12.7

INE, Índice de cifra de negocios

8 - Cifra de negocios empresariais - España


06-17  |   05-17  |   04-17  |   03-17
6.5     12.8     -3.9     15.6

INE. Índice de cifra de negocios

9 - Índice de produción industrial - Galicia


07-17  |   06-17  |   05-17  |   04-17
4.7     7.2     5.8     -9.8

INE, Índice de producción industrial

10 - Índice de produción industrial - España


07-17  |   06-17  |   05-17  |   04-17
2.0     3.3     4.9     -10.7

INE, Índice de producción industrial

11 - Visados de obra - superficie a construir


05-17  |   04-17  |   03-17  |   02-17
59.8     85.9     97.2     -42.7

Ministerio de Fomento

12 - Pernoctacións en hoteis


07-17  |   06-17  |   05-17  |   04-17
3.7     8.5     5.7     44.0

INE, Encuesta de ocupación hotelera

13 - Transporte aéreo de pasaxeiros - A Coruña


08-17  |   07-17  |   06-17  |   05-17
5.5     5.8     6.1     7.5

AENA

14 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Santiago


08-17  |   07-17  |   06-17  |   05-17
-1.9     4.0     9.2     3.5

AENA

15 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Vigo


08-17  |   07-17  |   06-17  |   05-17
10.3     10.9     14.6     20.5

AENA

16 - Índice de comercio polo miúdo


07-17  |   06-17  |   05-17  |   04-17
3.0     6.8     7.8     4.1

IGE. Indice da cifra de negocio do comercio polo miudo

17 - Matriculación de turismos


07-17  |   06-17  |   05-17  |   04-17
-2.6     14.5     6.8     -14.3

DGT, Matriculaciones de vehículos

18 - Importacións de bens de capital


06-17  |   05-17  |   04-17  |   03-17
12.3     -3.6     -62.6     -1.2

IGE, Comercio exterior e intracomunitario

Emprego e paro (Variación interanual)

19 - Ocupados equivalentes a tempo completo


2T-17  |   1T-17  |   4T-16  |   3T-16
2.1     2.0     2.4     2.3

IGE, Contas económicas trimestrais

20 - Ocupados


2T-17  |   1T-17  |   4T-16  |   3T-16
1.4     1.2     1.7     1.8

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

21 - Poboación activa


2T-17  |   1T-17  |   4T-16  |   3T-16
-0.5     0.1     -0.1     0.2

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

22 - Poboación parada


2T-17  |   1T-17  |   4T-16  |   3T-16
-9.6     -4.7     -8.3     -7.2

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

23 - Afiliados á Seguridade Social (Último día de mes)


07-17  |   06-17  |   05-17  |   04-17
1.7     2.2     2.2     2.2

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

24 - Paro rexistrado


08-17  |   07-17  |   06-17  |   05-17
-6.2     -6.9     -8.5     -8.5

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

25 - Beneficiarios prestacións por desemprego


07-17  |   06-17  |   05-17  |   04-17
-8.2     -9.5     -9.5     -9.8

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Prezos e salarios

26 - IPC


08-17  |   07-17  |   06-17  |   05-17
1.8     1.7     1.6     2.1

INE, Índice de precios de consumo

27 - IPC subxacente


08-17  |   07-17  |   06-17  |   05-17
1.3     1.4     1.2     1.0

INE, Índice de precios de consumo

28 - Custo laboral segundo traballador


2T-17  |   1T-17  |   4T-16  |   3T-16
1.2     0.3     -1.1     0.8

INE, Encuesta trimestral de coste laboral

gráficos e mapas

gráficos

1 - Poboación ocupada en Galicia e España 2008-16

INE, EPA

2 - Afiliados en alta á Seguridade Social en Galicia e España 2009-16 (interanual)

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

mapas

1 - Poboación menor de 16 anos 2014

IGE

2 - Proxeccións de poboación a curto prazo

IGE