inicio - Contratación administrativa e perfil do contratante

Contratación administrativa e perfil do contratante


Órgano de contratación: Consello Económico e Social de Galicia
CIF: Q-6550031F
Enderezo: Rúa Algalia de Abaixo, 24. 15704-Santiago
Lugar de presentación de ofertas: Consello Económico e Social de Galicia. Rúa Algalia de Abaixo, 24. 15704-Santiago
Teléfono e Fax de contacto: Tlf: 981 54 16 50, Fax: 981 57 65 26
Correo electrónico: administracion@ces-galicia.org

Pode acceder a plataforma de contratación pública de Galicia para ver o perfil, procedementos abertos, pendentes de adxudicar, adxudicados provisionalmente, adxudicados definitivamente, anulados e desertos. Este servizo permite a consulta dos procedementos de contratación e convenios do Consello Económico e Social de Galicia, cumprindo deste xeito co esixido no artigo 10 da Lei 4/2006 do 30 de xuño. de transparencia e de boas prácticas na administración pública galega, e co artigo 42 da Lei 30/2007 do 30 de outubro, de contratos do sector público.