inicio - O Ces - Órganos

Órganos

A participación efectiva dos membros no traballo do CES artéllase a través de distintos órganos colexiados: o Pleno, a Comisión Permanente e as Comisións Sectoriais. En canto a órganos unipersonais, cómpre citar tamén á Presidenta e ao Secretario Xeral.
 
Órganos colexiados

O Pleno é o órgano de goberno do Consello. Está composto polos seus 38 membros, todos con dereito a voto agás o secretario xeral. O Pleno establece as liñas xerais de actuación do Consello e organiza o seu funcionamento interno, aproba os ditames, estudios ou informes, decide a elaboración doutros traballos e aproba tamén a Memoria sobre a situación económica e social de Galicia.
 
A Comisión Permanente é o órgano colaborador do Pleno no goberno do CES. Está composta polo presidente, o secretario xeral e nove membros titulares, tres de cada un dos grupos que o compoñen. Entre as súas funcións destaca a supervisión das actividades do organismo e a coordenación dos traballos das diferentes comisións. A Comisión Permanente eleva ao Pleno canto estima necesario para o mellor funcionamento do Consello.

As tarefas cotiás de elaboración de informes e ditames estás adscritas ás comisións sectoriais, grupos de traballo de nove membros que manteñen a representación proporcional do Pleno. 

Órganos unipersoais

A Presidencia representa ao Consello e dirixe as súas actuacións, ademáis de velar polo bo funcionamento do mesmo.

A Secretaría Xeral é o órgano de asistencia técnica e administrativa do CES e o depositario da fe pública dos seus acordos.